REGULAMENTUL CAMPANIEI UN VIN SI FILM

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

  1. Organizatorul campaniei S.C. Via Viticola S.R.L. persoană juridică romana, cu sediul în  Bucuresti, Str. G-ral C-tin Budisteanu nr 16, Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO 8329301, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/6076/2006, avand CONT RON: RO41 RZBR 0000 0600 1720 7261 deschis la RAIFFEISEN BANK SMB, reprezentata legal prin Dl Alin Lazarescu  in calitate Director General

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã pe site-ul www.viaviticola.ro/regulament.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau  înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţonale şi vor fi atasate prezentului regulament.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară pe teritoriul Romaniei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi  serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.

2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 17.12.2020 - 31.12.2020

După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.

2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară pe www.facebook.com/viaviticola.

Campania este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentului Regulament care este accesibil tuturor persoanelor interesate pe www.viaviticola.ro/regulament.

 

SECŢIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. Desfãşurarea Campaniei, mecanismul. In conditiile prezentului Regulament, Organizatorul va oferi din doua in doua saptamani, prin tragere la sorti pe site-ul www.random.org cate 6 sticle de vin din gama Caii de la Letea vol. 1. Participantii la tombola vor trebui sa lase un comentariu in postare cu titlul « unvinsifilm », cu o frecventa bilunara de pe www.facebook.com/viaviticola si vor automat inscrisi in tombola « un vin si film ». Castigatorii se vor extrage din doua in doua saptamani si vor fi comunicati pe www.facebook.com/viaviticola, in cadrul postarii « unvinsifilm ».

3.2 – Dreptul de participare. La Tombola cu premii organizată de Via Viticola S.R.L. pot participa toate persoanele au au implinit varsta de 18 ani si au domiciliul pe teritoriul Romaniei si au comentat in cadrul postarii “un vin si film” de pe www.facebook.com/viaviticola. La fiecare extragere vor participa doar persoanele care au comentat in postarea anterioara extragerii. Nu se califica persoanele care vor comenta dupa data extragerii si publicarii altei postari « un vin si film »

3.3. Cine nu poate participa la Tombola. La Tombolă nu pot participa angajații și colaboratorii Organizatorului, precum și soții/soțiile, ori rudele de gradul întâi și doi ale acestora, angajatii si colaboratorii TIFF si TIFF Unlimited.

SECŢIUNEA 4. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CAȘTIGĂTORILOR

Art. 4.1 Desemnarea câștigatorilor. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți automată prin intermediul site-ului Random.org., la finalul celor doua saptamani de valabilitate a postarii. Castigatorii vor fi anuntati in cadrul postarii « un vin si film ». Câștigatorul va primi 6 sticle de vin ding ama Caii de la Letea vol. 1.

4.2 Validarea câștigatorului. Câștigatorul va contacta prin mesaj privat pe www.facebook.com/viaviticola pentru a se identifica si a lasa adresa pentru a intra in posesia vinurilor. Termenul de validare si de contactare este de maxim o saptamana (7 zile) de la data afisarii numelui castigatorului pe www.facebook.com/viaviticola, in cadrul postarii « un vin si film ». In cazul in care Organizatorul nu va fi contactat in termenul si conditiile aratate in prezentul Regulament, premiul va fi anulat si nu se va reporta.

SECȚIUNEA 5. PREMIUL.

Premiul acordat bilunar (o data la doua saptamani) consta in 6 sticle de vin din gama Caii de la Letea vol. 1. Vinul se va oferi in functie de stocurile si disponibilitatea Organizatorului. Expeditia vinului este in sarcina Organizatorului. Valoarea premiului oferit in cadrul fiecarei extrageri este de 178,5 lei (TVA inclus)

Refuzul de a primi premiile conduce la pierderea dreptului câștigătorului la premiu. Câștigătorii își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și veridicitatea informațiilor (inclusiv a datelor cu caracter personal) transmise organizatorului, acesta neasumându-și nicio responsabilitate pentru informațiile și datele care nu corespund realității și/sau pentru declarațiile mincinoase și nici pentru orice consecință care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declarație. Câștigătorul care declară/transmite informații/date eronate/false este decăzut din calitatea de câștigător. De asemenea, organizatorul nu își asumă nicio răspundere decurgând din acordarea vreunui premiu, inclusiv cu privire la plata oricăror daune sau a oricărei alte pretenții de orice natură legată de vreun premiu. Câștigătorii își asumă întreaga răspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecințe născute în urma acceptării premiului sau în legătură cu acesta,  inclusive deteriorarea premiului la transport.

SECTIUNEA 6. CONTRAVALOAREA IN BANI.

Nu este posibilă înlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

SECTIUNEA 7 . PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Participantii la TOMBOLA au drepturile prevazute de dispozitiile legale in vigoare, in special Regulamentul UE 2016/679 – GDPR, exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, pe adresa Organzatorului, asa dupa aceasta este mentionata la inceputul prezentului Regulament.

Această informare este aplicabilă tuturor persoanelor care optează pentru inscrierea in tombola.
Singurele date cu caracter personal care vor fi in posesia Organizatorului sunt cele completate de catre participantul la tombola primirea premiului. Aceste date vor fi folosite de catre Organizator doar in scopul prevazut in prezentul regulament.

SECŢIUNEA 8. FORŢA MAJORĂ

8,1. Dacă o situaţie de forţă majoră – definitã conform legii - împiedică sau întârzie total sau parţial executarea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 şi 1083 Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

8.2. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevãzute în cazul producerii unui eveniment ce costituie forţã majorã, inclusiv în cazul imposibilitãţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a asigura desfãşurarea în bune condiţii a Campaniei.

8.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendatã oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiţa ca acesta sã comunice în prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea Art. 1.3 de mai sus.

SECŢIUNEA 9. LITIGII ŞI RECLAMAŢII

6.1. În cazul unor litigii apărute între Participant şi Organizator cu privire la prezenta Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

6.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Bucuresti, sectorul 1, str. Constantin Budisteanu nr. 16 sau la adresa de e-mail: viaviticola@viaviticola.ro, în atenţia Departamentului Marketing, în termen de maxim 2 (două) zile de la producerea incidentului. În cazul depăşirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio contestaţie / reclamaţe în legătură cu derularea Campaniei.

6.3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile pe care le considerã necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

17.12.2020

Organizator                                                                                                             

VIA VITICOLA SRL.                                                                                             

logo nou negru.png